Én liệng la đà nhịp phách ngà,
Mây bay một áng diễu thềm hoa.
Mày ngài gợi khách sầu man mác.
Vẻ ngọc xui người dạ thiết tha,
Hồ dễ ngàn vàng mua được miệng,
Lọ cùng trăm báu xức vào da?
Rèm cao múa đoạn ai nhìn trộm
Nào biết Tương Vương mấy kẻ là!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.