Sương lá hẹ,
Sao tan nhanh?
Sương tan sớm mai lại rơi xuống,
Người chết trở về nữa hay chăng?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.