Gồm 19 bài thơ Tạp thi này của một nữ nhân khuyết danh đời Đường. Các bài này được chép trong Toàn Đường thi quyển 785. Riêng bài thứ 8 có bản chép của Bạch Cư Dị.