Canh cửi ba
Tằm đã chín én non bay lượn
Tiệc xuân tàn đồng ruộng xum xuê
Việc tơ bề bộn
Con gái vui nhộn
Thay áo việc chờ kia

tửu tận tình do tại