Lưu trữ những bài thơ khuyết danh của Trung Quốc.

 

 1. A nương bi khấp kỳ 1
  1
 2. A nương bi khấp kỳ 2
  1
 3. A nương bi khấp kỳ 3
  1
 4. Bạch cưu thiên
  1
 5. Bạch Mã sấn thị
  1
 6. Báo Thiên hiểu chung
  1
 7. Bạt bồ kỳ 1
  1
 8. Bạt bồ kỳ 2
  1
 9. Bi ca
  3
 10. Bình Lăng đông
  1
 11. Bồ Đề viễn diểu
  1
 12. Chiến thành nam
  1
 13. Cổ bát biến ca
  1
 14. Cổ ca
  1
 15. Cổ diễm ca
  1
 16. Cửu trương cơ kỳ 1
  1
 17. Cửu trương cơ kỳ 2
  1
 18. Cửu trương cơ kỳ 3
  1
 19. Cửu trương cơ kỳ 4
  1
 20. Cửu trương cơ kỳ 5
  1
 21. Cửu trương cơ kỳ 6
  1
 22. Cửu trương cơ kỳ 7
  1
 23. Cửu trương cơ kỳ 8
  1
 24. Cửu trương cơ kỳ 9
  1
 25. Diễm ca hành
  1
 26. Dự Châu ca
  1
 27. Đạn ca
  1
 28. Đề bích
  3
 29. Điều điều Khiên Ngưu tinh
  3
 30. Đình trung hữu kỳ thụ
  2
 31. Đông thành cao thả trường
  1
 32. Giá cô thiên (Nguyệt mãn Bồng Hồ xán lạn đăng)
  1
 33. Giang Nam
  1
 34. Giới lộ
  4
 35. Hành hành trùng hành hành
  2
 36. Hao Lý
  1
 37. Hỉ thu thiên - Đảo luyện thiên thanh
  1
 38. Hoa Sơn kỳ
  1
 39. Hồi xa giá ngôn mại
  1
 40. Hữu sở tư
  1
 41. Khách tòng viễn phương lai
  1
 42. Khán Sơn tịch chiếu
  1
 43. Không hầu dẫn
  1
 44. Khu xa thướng đông môn
  1
 45. Khứ giả nhật dĩ sơ
  2
 46. Kích nhưỡng ca
  1
 47. Kim nhật lương yến hội
  1
 48. Ký nội thi
  6
 49. Ký phu thi
  1
 50. Lãng Bạc ngư ca
  1
 51. Lẫm lẫm tuế vân mộ
  1
 52. Lệnh mục đồng đáp Chung Nhược Ông
  4
 53. Lục lộ thi
  1
 54. Lý Ba tiểu muội ca
  1
 55. Mạch thượng tang
  6
 56. Mai hoa dữ đạo tình
  3
 57. Mạnh đông hàn khí chí
  1
 58. Mãnh hổ hành
  1
 59. Minh nguyệt hà hạo hạo
  1
 60. Minh nguyệt hạo dạ quang
  1
 61. Mộc Lan từ
  4
 62. Nam phương ca khúc
  6
 63. Ngộ đạo thi
  3
 64. Ngũ canh chuyển - Duyên danh lợi kỳ 1
  1
 65. Ngũ canh chuyển - Duyên danh lợi kỳ 2
  1
 66. Ngũ canh chuyển - Duyên danh lợi kỳ 3
  1
 67. Ngũ canh chuyển - Duyên danh lợi kỳ 4
  1
 68. Ngư du xuân thuỷ
  1
 69. Ngự lâu quan đào
  1
 70. Nhất biệt hành thiên lý
  7
 71. Nhất lũ xuân phong
  3
 72. Nhị Hà quy phàm
  1
 73. Nhiễm nhiễm cô sinh trúc
  1
 74. Nhụ tử ca
  1
 75. Ô sinh
  2
 76. Sắc Lặc ca
  1
 77. Sinh niên bất mãn bách
  3
 78. Tam Quốc diễn nghĩa thiên mạt thi
  1
 79. Tạp thi (Cựu sơn tuy tại bất quan thân)
  2
 80. Tạp thi kỳ 04 (Bất tẩy tàn trang bẵng tú sàng)
  2
 81. Tạp thi kỳ 05 (Nhãn tưởng tâm tư mộng lý kinh)
  2
 82. Tạp thi kỳ 06 (Nhất khứ Liêu Dương hệ mộng hồn)
  2
 83. Tạp thi kỳ 10 (Hối tương lệ nhãn hướng đông khai)
  2
 84. Tạp thi kỳ 11 (Mãn mục sinh ca nhất đoạn không)
  2
 85. Tạp thi kỳ 13 (Cận hàn thực vũ thảo thê thê)
  6
 86. Tạp thi kỳ 16 (Vô Định hà biên mộ giốc thanh)
  2
 87. Tạp thi kỳ 17 (Hoa lạc trường xuyên thảo sắc thanh)
  2
 88. Tạp thi kỳ 19 (Chiết giang khinh lãng khứ du du)
  3
 89. Tây bắc hữu cao lâu
  1
 90. Tây giang nguyệt - Đăng thành vãn vọng
  1
 91. Thanh ngọc án
  1
 92. Thanh thanh hà bạn thảo
  1
 93. Thanh thanh lăng thượng bách
  1
 94. Thanh Trì vấn tân
  1
 95. Thần kê đồng dao
  1
 96. Thập ngũ tòng quân chinh
  1
 97. Thiên mã lại
  1
 98. Thiệp giang thái phù dung
  2
 99. Thuỷ điệu ca (I)
  1
 100. Thuỷ điệu ca (III)
  1
 101. Thuỷ điệu ca (V)
  1
 102. Thuỷ điệu ca đầu
  3
 103. Thuỷ lộ thi
  1
 104. Thượng da
  6
 105. Thướng sơn thái my vu
  2
 106. Tí Dạ ca kỳ 03
  2
 107. Tí Dạ ca kỳ 07
  1
 108. Tí Dạ ca kỳ 28
  1
 109. Tí Dạ thu ca kỳ 04
  1
 110. Tí Dạ xuân ca kỳ 10
  1
 111. Tiêu Trọng Khanh thê - Đệ nhất đoạn
  1
 112. Tiêu Trọng Khanh thê - Đệ nhị đoạn
  1
 113. Tiêu Trọng Khanh thê - Đệ tam đoạn
  1
 114. Tiêu Trọng Khanh thê - Đệ tứ đoạn
  1
 115. Tống biệt
  2
 116. Trường ca hành kỳ 1
  1
 117. Tuyệt cú (Thạch trầm Liêu hải khoát)
  1
 118. Tương phùng hành
  1
 119. Việt nhân ca
  2
 120. Vịnh Điêu Thuyền (I)
  1
 121. Vịnh Điêu Thuyền (II)
  4
 122. Vọng Giang Nam
  2
 123. Vu sơn cao
  12

Tuyển tập chung