Canh cửi chín
Đôi hoa đôi lá lại đôi cành
Chia ly nên dạ hoá tơ mành
Từ đầu đến cuối
Dệt nhiều thêm rối
Không sao kể hết tình

tửu tận tình do tại