Nội rộng cỏ phô sáu bảy dặm,
Đôi tiếng sáo chiều vẳng dọc ngang.
Hoàng hôn về lại, cơm no ấm,
Chẳng cởi áo tơi, ngủ dưới trăng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.