Cung nỏ cơ hàn dựng bốn phương
Con người khó thoát lợi danh cương
Anh hùng xuống nước tranh hơn thắng
Phú quý xem như cuộc hý trường
Thiệt hơn suy tính tâm lao khổ
Ăn gió phơi mưa lắm bi thương
Bưu đình dã điếm tinh thông hết
Lộ trình thong thả chẳng sai đường


Nguồn: Lịch sử Trung Hoa: Giao lưu và giao thông, NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, 2018