Canh cửi một
Nương dâu thiếp thử áo vừa khâu
Gió lặng trời êm thiếp não sầu
Đào nở đầy cành
Con oanh học nói
Chàng đã được về đâu

tửu tận tình do tại