Hôm nay vui yến tiệc,
Vui vẻ khó thuật trần.
Đàn tranh không tiếng tục,
Thanh tân tựa có thần.
Hiền giả cao giọng cất,
Nhạc khách lắng nghe âm.
Người người cùng sở nguyện,
Hàm ý khó phô bày.
Thân gửi trên trần thế,
Đây đó như bụi bay.
Sao không quất khoái mã,
Ra chiếm lấy nơi cao.
Chớ giữ thân nghèo khó,
Ôm mãi nỗi khổ đau.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.