Bình Lăng đông,
Tùng, bách, đồng,
Chẳng biết ai người từng trói ông.

Từng trói ông,
Nha môn giao nộp,
Đổi tiền trăm vạn, đôi ngựa tốt.

Đôi ngựa tốt,
Lại khó dùng,
Không quên chủ cũ lòng nhớ nhung.

Lòng nhớ nhung,
Máu lệ rỏ,
Về bảo nhà ta bán trâu nhỏ.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.