Hoặc tại kinh,
Hoặc đồn thú,
Ba năm biên ải cực khổ nhiều,
Tin tức ít về đường thì xa.
Mẹ già buồn khóc.

tửu tận tình do tại