Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa,
Miệng nhai cơm búng, lưỡi lừa cá xương.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]