Chặt trúc,
Nối trúc.
Bắn đất,
Đuổi thú.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.