Lưu trữ những bài thơ khuyết danh của Trung Quốc.

 

 1. Ngự lâu quan đào
  1
 2. Khán Sơn tịch chiếu
  1
 3. Thanh Trì vấn tân
  1
 4. Bồ Đề viễn diểu
  1
 5. Báo Thiên hiểu chung
  1
 6. Bạch Mã sấn thị
  1
 7. Nhị Hà quy phàm
  1
 8. Lãng Bạc ngư ca
  1
 9. Nhất biệt hành thiên lý
  7
 10. Nhất lũ xuân phong
  3
 11. Tam Quốc diễn nghĩa thiên mạt thi
  1
 12. Thướng sơn thái my vu
  2
 13. Thượng da
  6
 14. Cửu trương cơ kỳ 1
  1
 15. Cửu trương cơ kỳ 7
  1
 16. Cửu trương cơ kỳ 3
  1
 17. Cửu trương cơ kỳ 9
  1
 18. Cửu trương cơ kỳ 2
  1
 19. Cửu trương cơ kỳ 5
  1
 20. Cửu trương cơ kỳ 8
  1
 21. Cửu trương cơ kỳ 6
  1
 22. Cửu trương cơ kỳ 4
  1
 23. Ngũ canh chuyển - Duyên danh lợi kỳ 1
  1
 24. Ngũ canh chuyển - Duyên danh lợi kỳ 3
  1
 25. Ngũ canh chuyển - Duyên danh lợi kỳ 2
  1
 26. Ngũ canh chuyển - Duyên danh lợi kỳ 4
  1
 27. Kim nhật lương yến hội
  1
 28. Lệnh mục đồng đáp Chung Nhược Ông
  4
 29. Nhiễm nhiễm cô sinh trúc
  1
 30. Lẫm lẫm tuế vân mộ
  1
 31. Thập ngũ tòng quân chinh
  1
 32. Nam phương ca khúc
  6
 33. Khứ giả nhật dĩ sơ
  2
 34. Cổ bát biến ca
  1
 35. Cổ ca
  1
 36. Cổ diễm ca
  1
 37. Hỉ thu thiên - Đảo luyện thiên thanh
  1
 38. Hồi xa giá ngôn mại
  1
 39. Thiên mã lại
  1
 40. Tí Dạ xuân ca kỳ 10
  1
 41. Tí Dạ ca kỳ 07
  1
 42. Tí Dạ ca kỳ 03
  2
 43. Tí Dạ ca kỳ 28
  1
 44. Tí Dạ thu ca kỳ 04
  1
 45. Mạnh đông hàn khí chí
  1
 46. Nhụ tử ca
  1
 47. Khách tòng viễn phương lai
  1
 48. Ký nội thi
  6
 49. Ký phu thi
  1
 50. Vu sơn cao
  12
 51. Bình Lăng đông
  1
 52. Đình trung hữu kỳ thụ
  2
 53. Đạn ca
  1
 54. Ngộ đạo thi
  3
 55. Bi ca
  3
 56. Chiến thành nam
  1
 57. Bạt bồ kỳ 1
  1
 58. Bạt bồ kỳ 2
  1
 59. Kích nhưỡng ca
  1
 60. Sắc Lặc ca
  1
 61. Minh nguyệt hà hạo hạo
  1
 62. Minh nguyệt hạo dạ quang
  1
 63. Hữu sở tư
  1
 64. Vọng Giang Nam
  2
 65. Mộc Lan từ
  4
 66. Lý Ba tiểu muội ca
  1
 67. Đông thành cao thả trường
  1
 68. Mai hoa dữ đạo tình
  3
 69. Thuỷ điệu ca (I)
  1
 70. Thuỷ điệu ca (III)
  1
 71. Thuỷ điệu ca (V)
  1
 72. Thuỷ điệu ca đầu
  3
 73. Thuỷ lộ thi
  1
 74. Giang Nam
  1
 75. Thiệp giang thái phù dung
  2
 76. Ô sinh
  2
 77. Tiêu Trọng Khanh thê - Đệ nhất đoạn
  1
 78. Tiêu Trọng Khanh thê - Đệ tam đoạn
  1
 79. Tiêu Trọng Khanh thê - Đệ nhị đoạn
  1
 80. Tiêu Trọng Khanh thê - Đệ tứ đoạn
  1
 81. Mãnh hổ hành
  1
 82. Sinh niên bất mãn bách
  3
 83. Bạch cưu thiên
  1
 84. Tương phùng hành
  1
 85. Thần kê đồng dao
  1
 86. Không hầu dẫn
  1
 87. Tuyệt cú (Thạch trầm Liêu hải khoát)
  1
 88. Diễm ca hành
  1
 89. Hoa Sơn kỳ
  1
 90. Hao Lý
  1
 91. Giới lộ
  4
 92. Hành hành trùng hành hành
  2
 93. Tây bắc hữu cao lâu
  1
 94. Tây giang nguyệt - Đăng thành vãn vọng
  1
 95. Vịnh Điêu Thuyền (I)
  1
 96. Vịnh Điêu Thuyền (II)
  4
 97. Dự Châu ca
  1
 98. Việt nhân ca
  2
 99. Điều điều Khiên Ngưu tinh
  3
 100. Tống biệt
  2
 101. Trường ca hành kỳ 1
  1
 102. A nương bi khấp kỳ 1
  1
 103. A nương bi khấp kỳ 3
  1
 104. A nương bi khấp kỳ 2
  1
 105. Mạch thượng tang
  6
 106. Lục lộ thi
  1
 107. Tạp thi (Cựu sơn tuy tại bất quan thân)
  2
 108. Tạp thi kỳ 05 (Nhãn tưởng tâm tư mộng lý kinh)
  2
 109. Tạp thi kỳ 06 (Nhất khứ Liêu Dương hệ mộng hồn)
  2
 110. Tạp thi kỳ 10 (Hối tương lệ nhãn hướng đông khai)
  2
 111. Tạp thi kỳ 11 (Mãn mục sinh ca nhất đoạn không)
  2
 112. Tạp thi kỳ 17 (Hoa lạc trường xuyên thảo sắc thanh)
  2
 113. Tạp thi kỳ 13 (Cận hàn thực vũ thảo thê thê)
  6
 114. Tạp thi kỳ 19 (Chiết giang khinh lãng khứ du du)
  3
 115. Tạp thi kỳ 16 (Vô Định hà biên mộ giốc thanh)
  2
 116. Tạp thi kỳ 04 (Bất tẩy tàn trang bẵng tú sàng)
  2
 117. Thanh ngọc án
  1
 118. Thanh thanh hà bạn thảo
  1
 119. Thanh thanh lăng thượng bách
  1
 120. Đề bích
  3
 121. Khu xa thướng đông môn
  1
 122. Ngư du xuân thuỷ
  1
 123. Giá cô thiên (Nguyệt mãn Bồng Hồ xán lạn đăng)
  1

Tuyển tập chung