Én trước nhà nhao nhác,
Đông ẩn hạ lại bay.
Anh em đôi ba kẻ,
Phiêu bạc chốn quê người.
Áo cũ nào ai vá?
Áo mới nào ai may?
Được chủ hiền đoái cố,
Thương cảm vì ta may.
Chồng về ngoài cửa thấy,
Mắt lườm đông lại tây.
“Xin ông chớ lườm nữa,
Nước trong, đá phô bày.”
Đá phô xếp chồng chất,
Đi xa chẳng như về.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.