豫章行其一

窮達難豫圖,
禍福信亦然。
虞舜不逢堯,
耕耘處中田。
太公未遭文,
漁釣終渭川。
不見魯孔丘,
窮困陳蔡間。
周公下白屋,
天下稱其賢。

 

Dự Chương hành kỳ 1

Cùng đạt nan dự đồ,
Hoạ phúc tín diệc nhiên.
Ngu Thuấn bất phùng Nghiêu,
Canh vân xứ trung điền.

Thái Công vị tao Văn,
Ngư điếu chung Vị xuyên.

Bất kiến Lỗ Khổng Khâu,
Cùng khốn Trần Sái gian.

Chu Công hạ bạch ốc,
Thiên hạ xưng kỳ hiền.

 

Dịch nghĩa

Đường (sự nghiệp) cùng hay đạt khó thể dự đoán,
Hoạ hay phúc cũng không thể tin được.
Ngu Thuấn nếu không gặp Nghiêu,
(Thì) cày và làm cỏ ở ruộng.
Thái Công nếu chưa gặp Văn,
(Thì) vẫn mãi ngồi câu cá ở sông Vị.
Chưa gặp Khổng Khâu (Khổng Tử) ở nước Lỗ,
Bị cùng khốn giữa nước Trần và nước Sái.
Chu Công chịu làm hàn sĩ,
Thiên hạ tôn làm thánh hiền.


Dự Chương hành là nhạc phủ cựu đề, thuộc Tương hoạ ca từ. Cổ từ có Bạch dương thiên 白楊篇 mượn gốc bạch dương ở núi Dự Chương, thân ở tại cung Lạc Dương viết lời cảm khái. Nhạc phủ giải đề nói hai bài Dự Chương hành của Tào Thực là phỏng theo Bạch dương thiên mà viết. Dự Chương là tên đất nay thuộc Nam Xương.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Cùng đạt khó đoán lường,
Hoạ phúc chẳng thể tin.
Ngu Thuấn chưa gặp Nghiêu,
Cày cấy nơi ruộng điền.
Thái Công chưa gặp Văn,
Câu cá ở Vị Xuyên.
Chưa thấy Lỗ Khổng Khâu,
Trần Sái chịu cảnh giam.
Chu Công làm hàn sĩ,
Thiên hạ tôn thánh hiền.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cùng hay đạt khó đoán lường,
Hoạ hay phúc cũng không thường thể tin.
Thuấn Ngu không gặp Nghiêu liền,
Thì cày làm cỏ ruộng liên miên rồi.
Văn chưa nhận Khương làm tôi,
Thì câu cá mãi vẫn ngồi Vị giang.
Khổng Khâu ở Lỗ chẳng sang,
Thi đâu cùng khốn Sái ngang nước Trần.
Chu Công chịu phận sĩ hàn,
Thì thiên hạ sẽ tôn làm thánh nhân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời