Cùng đạt khó đoán lường,
Hoạ phúc chẳng thể tin.
Ngu Thuấn chưa gặp Nghiêu,
Cày cấy nơi ruộng điền.
Thái Công chưa gặp Văn,
Câu cá ở Vị Xuyên.
Chưa thấy Lỗ Khổng Khâu,
Trần Sái chịu cảnh giam.
Chu Công làm hàn sĩ,
Thiên hạ tôn thánh hiền.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.