Bé chẳng cần gì học văn chương
Chọi gà đua ngựa sách không màng
Mười ba tuổi oắt con nhà Giả
Giàu có cao sang kẻ nào bằng
Vàng tháp cựa gà tranh tất thắng
Hầu vua xe mũ áo nghênh ngang
Trường An vệ sĩ cha già chết
Bắt bọn phu hầu đẩy xe tang

tửu tận tình do tại