09/05/2021 02:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thần kê đồng dao
神雞童謠

Tác giả: Khuyết danh Trung Quốc

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/10/2015 15:56

 

Nguyên tác

生兒不用識文字,
鬥雞走馬勝讀書。
賈家小兒年十三,
富貴榮華代不如。
能令金距期勝負,
白羅繡衫隨軟輿。
父死長安千里外,
差夫持道挽喪車。

Phiên âm

Sinh nhi bất dụng thức văn tự,
Đấu kê tẩu mã thắng độc thư.
Giả gia tiểu nhi niên thập tam,
Phú quý vinh hoa đại bất như.
Năng linh kim cự kỳ thắng phụ,
Bạch la tú sam tuỳ nhuyễn dư.
Phụ tử Trường An thiên lý ngoại,
Sai phu trì đạo vãn táng xa.

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Bé chẳng cần gì học văn chương
Chọi gà đua ngựa sách không màng
Mười ba tuổi oắt con nhà Giả
Giàu có cao sang kẻ nào bằng
Vàng tháp cựa gà tranh tất thắng
Hầu vua xe mũ áo nghênh ngang
Trường An vệ sĩ cha già chết
Bắt bọn phu hầu đẩy xe tang
Đây là một bài đồng dao, được chép trong Toàn Đường thi. Vua Đường Huyền Tông có 500 trẻ con chuyên nuôi gà chọi để đấu. Trong đám trẻ có Giả Xương 賈昌 mới chỉ 13 tuổi nhưng tài giỏi nhất, được vua ban vàng bạc và gấm vóc. Giả Trung là cha đẻ của Giả Xương làm vệ sĩ hộ vệ vua đi đến Sơn Đông, gần Trường An, để đấu gà, nhưng mắc bệnh chết tại đó.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Trung Quốc » Thần kê đồng dao