Thuỳ dương nói với Sơn Đan
Giang Nam chàng đến vô vàn khó khăn
Chàng tìm lấy một bà nam
Ở đây thiếp lấy Khiết Đan làm chồng

tửu tận tình do tại