Ruộng cao trồng lúa mạch,
Cây lớn chẳng ra bông.
Thân trai nơi đất khách,
Tiều tuỵ, khó sao không!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.