Ruổi ngựa lên cửa đông,
Ngóng bắc thành bao mộ.
Bạch dương vẻ thê lương,
Tùng bách gần bên lộ.
Dưới, người khuất đã lâu,
Âm u đêm dài phủ.
Chìm say dưới suối vàng,
Ngàn năm trong giấc ngủ.
Âm dương mãi đổi thay,
Giọt sương mai ngắn ngủi.
Trên đời gửi tấm thân,
Đâu như vàng đá thọ.
Ngàn đời tiễn đưa nhau,
Thánh hiền nào siêu độ.
Ăn mặc muốn thành tiên,
Bị thuốc làm mê ngộ.
Chi bằng uống rượu ngon,
Mặc vải tơ áo lụa.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.