送別

楊柳青青江水平,
楊花漫漫攪天飛。
柳條折盡花飛盡,
借問行人歸不歸。

 

Tống biệt

Dương liễu thanh thanh giang thuỷ bình,
Dương hoa mạn mạn giảo thiên phi.
Liễu điều chiết tận hoa phi tận,
Tá vấn hành nhân quy bất quy.

 

Dịch nghĩa

Dương liễu xanh xanh, mặt nước sông phẳng lặng,
Hoa liễu bay ngập khắp trời.
Cành liễu bẻ hết thì hoa cũng hết bay,
Hỏi thử người đi có chịu về hay không ?


Thơ khuyết danh đời Tuỳ.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Dương liễu xanh xanh nước phẳng bằng,
Dương hoa bay rối ngập trời trong.
Liễu đây bẻ hết, hoa thời hết,
Thử hỏi người đi cất bước chăng ?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trưong Việt Linh

Dương liễu xanh xanh sông nước lặng
Hoa dương phơi phới khắp trời xanh
Liễu cành bẻ hết hoa bay hết
Xin hỏi người đi trở lại chăng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời