Vu Vũ Lăng 于武陵 là thi nhân sống vào khoảng niên hiệu Hội Xương (841-846) đời Đường Vũ Tông. Thơ còn một quyển.

Các sách Tân Đường thưToàn Đường thi chép Vu Nghiệp 于鄴 và Vu Vũ Lăng là hai nhân vật khác nhau, nhưng Đường tài tử truyện lại chép Vu Nghiệp tự là Vũ Lăng. Ở đây vẫn để riêng hai người cho tiện theo dõi.