Ngàn chi muốn nhánh đều về cội
Chim nghịch tung bay đuổi cánh hồng
Gió trăng thu hết nơi quyển sách
Sông núi dâng lên chén rượu nồng
Nén sầu tin nhạn chưa mang tới
Đâu khóc dê kia lạc lối trong
Công thương sĩ thứ đều an lạc
Mênh mang biển nước vút tầng không


Nguồn: Lịch sử Trung Hoa: Giao lưu và giao thông, NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, 2018