Hàng năm tế xã thôi khâu vá.
Đôi én ấy,
Sao giăng chỉ.
Thành sông hôm nay xuân quá nửa.
Một mình còn đây,
Núi vắng rừng sâu,
Lặng lẽ bên cầu đá.

Áo xuân mặc rách ai khâu vá.
Đốm đốm hàng hàng vết lệ ố.
Nắng tắt cởi yên bên bãi cỏ.
Hoa không người cài,
Rượu không người mời,
Say cũng không người rõ.

tửu tận tình do tại