Trời ló ra làm,
Trời lặn về nằm.
Đào giếng mà uống,
Cày ruộng mà ăn.
Chờ vua giúp sức? Ta đâu cần!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.