Hoặc buôn bán,
Vì lợi mà đi,
Hoặc nơi đất khách hoặc trên đường,
Nhưng lòng con trẻ luôn hướng ngoại.
Mẹ già buồn khóc.

tửu tận tình do tại