mẹ là cô gái truân chuyên
hai mươi tuổi ngọc
                         vui miền hương quê
sáng đi buôn, chiều lại về
ngày ngày hai lượt
                         gót mê phận nghèo


Nguồn: Suối về Hoa Nghiêm (thơ), Trần Quê Hương, NXB Văn nghệ, 1999