Gió mùa thu mẹ ru con ngủ,
Đêm năm canh chầy, mẹ thức đủ vừa năm.
Gió mùa hè, ai dè bạc phận,
Chớ mấy con trăng này thời vận đảo điên.


Khảo dị:
Gió mùa thu mẹ ru con ngủ,
Năm canh chầy thức đủ năm canh.
Gió mùa thu mẹ ru con ngủ,
Đêm năm canh chầy, mẹ thức đủ vừa năm.
Gió mùa ai vẽ bạc phận,
Cho mấy con trăng này thời vận đảo điên.
Gió mùa thu mẹ ru con ngủ,
Chăn thiện đường ấp ủ năm canh.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
3. Vũ Ngọc Phan, Tục ngữ ca dao dân ca Việt Nam, NXB Khoa học Xã hội, 1971