Gió mùa thu mẹ ru con ngủ
Đêm năm canh chầy, mẹ thức đủ vừa năm
Gió mùa hè, ai dè bạc phận
Chớ mấy con trăng này thời vận đảo điên


Khảo dị:
Gió mùa thu mẹ ru con ngủ
Năm canh chầy thức đủ năm canh
Gió mùa thu mẹ ru con ngủ
Đêm năm canh chầy, mẹ thức đủ vừa năm
Gió mùa hè ai vẽ bạc phận
Cho mấy con trăng này thời vận đảo điên
Gió mùa thu mẹ ru con ngủ
Chăn thiện đường ấp ủ năm canh
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Đăng Nhật Phan, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
3. Vũ Ngọc Phan, Tục ngữ ca dao dân ca Việt Nam, NXB Khoa học Xã hội, 1971