Dục vọng, dục ái... não phiền
Nhiều đời chấp thủ, cái triền buộc tâm
Của cải, sắc đẹp, muốn ham
Ăn uống, ngủ nghỉ không tàm... đắm mê
Sáu căn, sáu trần rủ rê
Sắc, thinh, hương, vị... trăm bề khổ nguy
Ăn ngủ, men rượu bất nghì
Dâm dục lôi cuốn lạc si luân hồi


Nguồn: Đuốc sen (tập 19), Hệ phái Khất sĩ, NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2013