May thay cứu vớt bao dân chúng
Tam quang soi sáng gặp cha hiền
Quên đi vất vả bầu rượu ngọt
Lấy gì ca múa đáp ơn trên?