Trăng thanh đêm soi sáng,
Dế kêu bên vách đông.
Ngọc Hành chỉ đông tới,
Sao sao đều tỏ tường.
Sương thấm mềm cỏ ướt,
Thời tiết chợt đổi thay.
Ve thu cao giọng cất,
Chim én nơi nào bay?

Bạn đồng môn thuở trước,
Đủ lông cánh bay tung.
Xưa cầm tay hữu hảo,
Nay vứt bỏ bên đường.
Nam Ky lại Bắc Đẩu,
Khiên Ngưu chẳng kéo xe.
Tình không như bàn thạch,
Hư danh có ích chi!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.