Canh cửi sáu
Hàng hàng nhảy múa nhánh hoa tươi
Bên đoá trao tình bướm sánh đôi
Ngừng thoi chút đỉnh
Trước song trong ảnh
Thiếp ngắm mãi không rời

tửu tận tình do tại