Trên lăng xanh xanh bách,
Gập ghềnh đá trong khe.
Người sống giữa trời đất,
Chút thoảng như khách qua.
Rót rượu cùng vui vẻ,
Đắc ý quên sầu bi.
Lấy roi quất ngựa ốm,
Tới Uyển, Lạc ruổi xe.
Thành Lạc sao hoa lệ,
Mũ cao hỏi thăm nhau.
Đường dài, la liệt ngõ,
Lắm phủ đệ vương hầu.
Hai cung, từ xa ngắm,
Cửa khuyết trăm thước cao.
Nhìn tiệc vui xa xỉ,
Khôn nguôi nổi nỗi sầu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.