Ngồi đùa đàn canh đầu vừa tối
Khúc tương tư lòng rối không thành
Chồng điên bạc hạnh vô thanh
Bỏ em năm tháng trở thành hoang liêu

tửu tận tình do tại