Từ chàng đi đã nhiều xuân đến
Không nghe tin thư tín chẳng truyền
Thiếp mong làm nhạn ngoài biên
Kêu sầu suốt vạn dặm riêng tìm chàng

tửu tận tình do tại