Xưa có nói năm nay trở lại
Nhưng đã đi âm tín không về
Hằng Nga bóng thiếp trăng quê
Trinh tâm một mảnh trọn thề phòng không

tửu tận tình do tại