Hoặc quan lại,
Hoặc giữ chức,
Rời xa thân mẫu mấy năm rồi,
Bốn mùa tám tiết chưa về lại.
Mẹ già buồn khóc.

tửu tận tình do tại