Côi cút thỏ trắng,
Đông chạy tây ngó.
Áo quý do mới,
Người quý do cũ.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.