Canh cửi bốn
Lách tách khung tơ thiếp nhíu mày
Thoi đưa đang dệt đoá sen đây
Hoa dệt thì dễ
Lòng sầu khôn kể
Như tơ rối thế này

tửu tận tình do tại