Mạnh đông hơi lạnh tới,
Gió bắc thảm thiết thay.
Tâm sầu, đêm dài bấy,
Ngẩng nhìn sao xếp bày.
Mười lăm trăng tròn trịa,
Hai mươi lại khuyết dài.
Khách từ phương xa tới,
Đưa ta một tấm thư.
Trước nói “hoài nhung nhớ”,
Sau đề “hận biệt ly”.
Thư cất trong tay áo,
Ba năm chữ vẫn y.
Một tấm lòng tha thiết,
Chỉ e chàng không hay.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.