Xanh xanh cỏ trên bãi,
Thướt tha liễu trong vườn.
Nhởn nha gái lầu ngọc,
Da ngần đứng bên song.
Phấn hồng tươi vẻ thắm,
Nhẹ đưa cánh tay thon.
Xưa là người ca nữ,
Cùng du tử kết hôn.
Du tử đi không lại,
Khó giữ được giường không.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.