Ông đừng vượt sông,
Ông cứ vượt sông.
Ngã xuống sông chết,
Làm sao hỡi ông!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.