黃巢兵馬

大小花山數里分,
黃巢遺蹟在江津。
豈知金統秦中帝,
乃出孫山榜外人。
誤國每因拘限量,
窮時自可變風雲。
遠來擬問千年事,
舡戶搖頭若不聞。

 

Hoàng Sào binh mã

Đại tiểu Hoa Sơn sổ lý phân,
Hoàng Sào di tích tại giang tân.
Khởi tri Kim Thống Tần trung đế,
Nãi xuất Tôn Sơn bảng ngoại nhân.
Ngộ quốc mỗi nhân câu hạn lượng,
Cùng thì tự khả biến phong vân.
Viễn lai nghĩ vấn thiên niên sự,
Hang hộ dao đầu nhược bất văn.

 

Dịch nghĩa

Núi Hoa Sơn lớn nhỏ cách nhau vài dậm
Trên bến sông hãy còn di tích Hoàng Sào
Há biết vua Kim Thống đất Tấn
Lại là người đi thi bị đánh rớt
Đôi khi chỉ vì câu nệ, hẹp hòi mà làm lỡ việc nước.
Con người ta đến lúc cùng có thể làm biến gió đổi mây.
Ta từ xa đến, muốn hỏi chuyện nghìn năm cũ.
Nhưng ông lái đò lắc đầu như không nghe thấy!


Hoàng Sào: người đời Đường, quê ở Sơn Đông, học giỏi, nhiều lần thi Tiến Sĩ không đổ, thích đánh gươm, cưỡi ngựa, hay giúp người nghèo, sau cầm đầu một cuộc khởi nghĩa trên mười năm (875-884). Khi vào Trường An, Hoàng Sào lên ngôi hoàng đế, lấy quốc hiệu là Đại Tề, niên hiệu Kim Thống.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thạch Giang

Mấy dậm Hoa Sơn núi chập chùng,
Hoàng Sào dấu cũ ở bên sông.
Con người thủa ấy lên ngôi đế,
Là gã xưa kia trượt bảng rồng.
Câu nệ thói thường hư việc nước,
Gió mây biến đổi bởi đường cùng.
Từ xa muốn biết đầu đuôi chuyện,
Ông lái tuồng như chẳng tỏ tường.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Mấy dặm Hoa Sơn núi tiếp núi,
Hoàng Sào tích cũ bên bờ sông.
Há hay Kim Thống dựng ngôi đế,
Vốn kẻ Tôn Sơn tên bảng không!
Hại nước nề hà do hẹp lượng,
Cùng thời chuyển được hoá vân phong!
Người xa hỏi việc nghìn năm trước,
Ông lái lắc đầu vẻ chẳng thông!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hoa Sơn lớn nhỏ cách miền
Hoàng Sào di tích vẫn truyền bến sông
Nào vua Kim Thống đất Tần
Lại người ngoại bảng Tôn Sơn thuở nào
Hẹp hòi sinh chuyện binh đao
Cùng đường tắc biến tung trời gió mây
Chuyện xưa muốn hỏi chốn nầy
Dường như ông lái không hay lắt đầu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lớn nhỏ Hoa Sơn vài dặm trông,
Hoàng Sào tích cũ trên bờ sông.
Há hay Kim Thống vua miền Tấn,
Là kẻ đi thi trượt bảng rồng,
Câu nệ hẹp hòi hư việc nước,
Cùng đường đôi lúc lập nên công.
Hỏi người ta muốn nghìn năm cũ.
Ông lái lắc đầu không nói thông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Hoa Sơn lớn nhỏ chia vài dặm
Di tích Hoàng Sào ở bến đây
Kim Thống làm vua Tần xứ sở
Tôn Sơn ngoài bảng xuất thân nơi
Quốc gia nhỡ việc nhỏ nhen vậy
Đường tận tự mình đổi gió mây
Chuyện trước nghìn năm xa đến hỏi
Nhà thuyền đầu lắc như không hay

Chưa có đánh giá nào
Trả lời