Vạn trạng muôn hình trước mắt trông
Tựa lầu hú lớn nghĩ mênh mông
Giữa trời nhật nguyệt non vài ngọn
Trong nậm càn khôn rượu vạn nồng
“Hạ lý”, “Dương xuân” nhiều khác biệt
Đại bàng, yến sẻ cánh không cùng
Trung châu vốn chốn anh hùng lắm
Gặp được trích tiên hiểu thấu lòng

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.