贈禮部主事吳進士

蟠桃會上廁衣冠,
玉笋班中覯鳳鸞。
早有文章標甲第,
暫將禮度佐春官。
三秋皎月豐神爽,
千頃汪波宇量寬。
繾綣清樽留夢憶,
人生萍水偶締歡。

 

Tặng Lễ bộ chủ sự Ngô tiến sĩ

Bàn đào hội thượng xí y quan,
Ngọc duẩn ban trung cấu phượng loan.
Tảo hữu văn chương tiêu giáp đệ,
Tạm tương lễ độ tá xuân quan.
Tam thu kiểu nguyệt phong thần sảng,
Thiên khoảnh uông ba vũ lượng khoan.
Khiển quyển thanh tôn lưu mộng ức,
Nhân sinh bình thuỷ ngẫu đề hoan.

 

Dịch nghĩa

Trên hội bàn đào áo mũ chen nhau,
Trong ban măng ngọc, gặp được người phượng loan.
Sớm có văn chương nổi danh tiến sĩ,
Tạm đem lễ độ giúp việc xuân quan.
Tinh thần sảng khoái như ánh trăng sáng ba thu,
Độ lượng mênh mông như sóng lớn nghìn khoảnh.
Để lại nỗi nhớ chiêm bao vấn vương với bình rượu trong,
Đời người như bèo nước ngẫu nhiên kết giao vui vẻ.


Nguyên dẫn: Ngô Chiếu người Thanh Uyển, tỉnh Trực Lệ, đậu tiến sĩ năm Đinh Mùi [1781] gặp tôi ở phòng triều yết, rót trà mời, tiếp đãi kính trọng, nhân gửi bài thơ tặng ông ta.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]