Nam Quan dân chúng thảnh thơi,
Bắc Nam ca hát vui chơi thái bình.
Chiêu Đức mát, Mạc phủ thanh,
Đồng Đăng bụi lặng, yên lành Mai Pha.
Người Nùng xe tải đêm qua,
Chợ mai khách Quảng sớm ra, cưỡi lừa.
Vùng này lam chướng tự xưa,
Diều hâu rớt xuống sóng to xác vùi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.