Đâu ngờ được cuộc chơi này,
Lên lầu giữa hạ cát bày như sao.
Trúc chiêu hồn khách Ly tao,
Ngựa xảy chân chạnh mối sầu Giả sinh.
Mây phong chân núi gập ghềnh,
Khói tan quất nở dăm cành bãi sông.
Chiều tà buồm hút bầu không,
Tứ thơ nước cũ muôn trùng sang thu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.