Tam Châu chiều lặng, sứ thuyền giong,
Gió lốc từ đâu đến bão bùng.
Việt hải sóng ngàn trào vách núi,
Thượng xuyên mưa gió tối bầu không.
Đem lòng trung nghĩa gìn lèo lái,
Nào sợ ngạc kình nản nguy hung.
Đế tỏ thuyền bè, thần bớt khổ,
Cờ nghê gìn giữ, có non sông.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.